Sunday, January 16, 2005

chempaka

Chempaka Buddhist Lodge
60 Jalan SS 23/25
Taman SEA
47400 Petaling Jaya
Tel : 03-7880 3936
Fax : 03-7880 3937
Email:cblpj@tm.net.my